නිවාස දෙකක් කුලියට දීමට සහ ඉඩමක්ම විකිණීමට ඇත.

  • W.M Thilakarathna
  • May 22, 2023 1:35 pm
  • Galabedda, Monaragala
නිවාස දෙකක් කුලියට දීමට සහ ඉඩමක්ම විකිණීමට ඇත.
On Call

ගලබැද්ද ප්‍රදේශයේ නිවසක් සහ කොඩයාන ප්‍රදේශයේ නිවසක් කුලියට දීමට ඇත.

කොඩයාන ප්‍රදේශයේ ඉඩමක් විකිනීමට ඇත.

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න:-0706618702

  • Condition : Used

Leave feedback about this