නිවස සහ ඉඩම විකිණිමට ඇත.

  • Gayan Herath
  • June 29, 2023 5:23 am
  • Matale, Matale
Popular
නිවස සහ ඉඩම විකිණිමට ඇත.
රු 4,500,000(Negotiable)

නිදහස් හා සාපකාමී සිසිල්මනක් සහිත ඉඩමක්
වගා කරන ලද ඉඩම
නළ ජලය
විදුලිය
සින්නක්කර ඔප්පු
නිවසටම මාර්ග පහසුකම්
මාතලේ නගරයට විනාඩි 10 දුර
අයිතිකරු විදේශගත වන නිවා ඉක්මනින් විකුණනාවා.

  • Condition : Used

Location

50/42 palapathwela,kawatayamuna,21000,Matale,Matale

Leave feedback about this