අංගසම්පූර්ණ තනි තට්ටුවේ නිවස විකිණීමට

  • G.Isudda Nayagaran
  • August 27, 2023 8:38 am
  • Kamburugamuwa, Matara
අංගසම්පූර්ණ තනි තට්ටුවේ නිවස විකිණීමට
අංගසම්පූර්ණ තනි තට්ටුවේ නිවස විකිණීමට
අංගසම්පූර්ණ තනි තට්ටුවේ නිවස විකිණීමට
අංගසම්පූර්ණ තනි තට්ටුවේ නිවස විකිණීමට
අංගසම්පූර්ණ තනි තට්ටුවේ නිවස විකිණීමට
අංගසම්පූර්ණ තනි තට්ටුවේ නිවස විකිණීමට
අංගසම්පූර්ණ තනි තට්ටුවේ නිවස විකිණීමට
අංගසම්පූර්ණ තනි තට්ටුවේ නිවස විකිණීමට
අංගසම්පූර්ණ තනි තට්ටුවේ නිවස විකිණීමට
අංගසම්පූර්ණ තනි තට්ටුවේ නිවස විකිණීමට
රු 9,500,000total price(Negotiable)

කඹුරුගමුව හන්දියට 2 km සහ ලැබීම මහරෝහල , උසාවිය ඇතුළු කරමාන්ත පුරයට 2 km ක් දුරින් පිහිටි , විජය මාවතේ තණතිසරු උයන අංගසම්පූර්ණ නිවස වහාම විකිණීමට
* Ac කාමරයක් ඇතුළුව කාමර 3 ක්
* නානකාමර 2
* පර්චස් 10.5 ඉඩම

විමසීම් – 0702162305 / 0776195851

  • House Size : 9.5
  • Address : රණතිසරු උයන,විජය මාවත,කොටපොල පාර,කඹුරුගමුව
  • Bedroom : 3 Bedrooms
  • Bathrooms : 2 Bathrooms

Location

රණතිසරු උයන,විජය මාවත,කොටපොල පාර,කඹුරුගමුව,81750,Kamburugamuwa,Matara

Leave feedback about this